Vi bekæmper madspild der, hvor det starter - i butikken
Kontobetingelser & GDPR


Kontobetingelser og persondatabahandling
____________________________________

Produkt:
Abonnement på StorePlanner butiskssystem - app til avikling på PC, Mac, iPhone, iPad og internetbrowser.

Udbyder:
Domestic Interactive aps
Præstegårdsmarken 1
DK-8740 Brædstrup
Danmark
Tel.: +45 70201727
Email: mail@domestic.dk
www.domestic.dk
CVR-nr.: 25093682


Kontobetingelser:
____________________________________

Kontooprettelse:
-------------------
StorePlanner erhverves som en abonnementsløsning, der betales månedsvis forud med forfald på datoen for accept af nærværende handels- og persondatabetingelser.

Der oprettes et basisabonnement med adgang for 1 samtidig bruger.
Ved login på StorePlanner.dk kan der oprettes et frit antal yderligere samtidige brugere.

Abonnement og brugerlicenser i henhold til gældende prisliste.
Priser kan reguleres en gang årligt med virkning fra den 1. januar. Prisreguleringer adviseres senest 30 dage før ikrafttræden.

Første 30 dage af abonnementsperioden er gratis inkluisv 5 samtidige brugere. Herefter ændres abonnementet automatisk til betaling med 1 samtidig bruger.

Accept markeres på tilmeldingsformular og effektureres ved aktivering af konto via tilmelding af betalingskort fra link på fremsendt email. Ved accept af konto oprettes samtidig betalingskortdata, hvorfra abonnemetsbetaling automatisk kan trækkes. Abonnementsbetalingen foretages via godkendt betalingsgateway, og kortoplysninger opbevares ikke af Domestic.

Betalingstræk:
----------------
30 dage efter accept trækkes første abonnementsbetaling.
Ved hvert betalingstræk fremsendes på betalingsdagen faktura med beløbsspecifikation til den tilmeldte email.

Ændring af betalingskort:
----------------------------
Ved udløb eller ændring af tilmeldt kort, tilmeldes nyt kort fra administrationsmodulet i StorePlanner. Herfra linkes videre til kortopdatering på vores betalingskortgateway.

Software:
-----------
Domestic stiller nødvendig FileMaker Pro software til rådighed for afvikling af systemet på Mac og eler PC. Denne software må alene bruges til afvikling af apps leveret af Domestic.

App til iPhone og iPad (FileMaker Go) kan gratis hentes fra App Store på iPhone eller iPad.

Kontoophør:
--------------
Abonnementet kan til enhver tid opsiges senest den 15. i en måned med ophør ved månedens udgang.

Opsiges abennementet efter den 15. i en måned, ophører abonnementet ved udgangen af følgende måned.

Er det ikke muligt for Domestic, at trække abonnementsbetalingen via det tilmeldte betalingskort, kan Domestic efter et varsel på 14 dage lukke kontoen.

Ved kontoophør er kontohaveren forpligtet til at afinstallere FileMaker Pro software fra alle enheder hos kontohaveren.

Brug af data til statistikformål:
---------
Kontohaveren er indforstået med, at data kan anvendes i anonym form til statistikformål, eksempelvis til sammenligning af egne tal med øvrige konti .
Ligeledes er kontohaveren indforstået med, at data kan overføres til den kæde, kontohaveren er tilknyttet, til brug for statistik i kæden.

Ansvar:
---------
Ansvar for inddatering af data påhviler alene kontohaveren.

StorePlanner stiller i et vist omfang basisvaredata - varenavn og EAN-kode - til rådighed for alle brugerkonti. Basisdata, der ikke er til rådighed i StorePlanner, kan oprettes af den enkelte kontohaver til brug for alle konti i systemet.

StorePlanner afvikles som en hosted løsning baseret på forbindelse fra bruger og til StorePlanner via en interneforbindelse, og Domestic kan ikke gøres ansvarlig for udfald af forbindelse, teknisk nedbrud eller anden force majeure.

Domestic er forpligtet til at foretage backup af systemet minimum en gang i døgnet og opbevare denne, så eventuelt genetablering af systemet kan foretages hurtigst muligt.


Tilmelding til nyhedsbreve:
____________________________________

Tilmeldte emailadresser vil alene blive anvendt til udsendelse af nyhedsmails fra StorePlanner.dk/Domestic Interactive aps, og emailadresser vil aldrig blive videregivet til trediemand.

En oprettet emailadresse kan slettes fra et link på alle nyhedsemails fra StorePlanner.dk/Domestic Interactive aps, og der vil ikke længere blive sendt nyhedsbreve til den pågældende emailadresse med mindre, at den genoprettes med en ny tilmelding.Databehandling - GDPR:
____________________________________

I henhold til Perrsondatforordningen er nedenstående aftale indgået mellem:

Domestic Interactive aps - herefter kaldet "Den dataansvarlige"
og
Abonnementstageren - herefter kalden "Databehandleren"


Baggrund og formål:
-----------------------
Parterne har aftalt levering af databehandlingydelser fra Databehandleren til den Dataansvarlige gennem butikssystemet StorePlanner.

I den forbindelse behandler Databehandleren personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, hvorfor Parterne har indgået denne aftale.

Aftalen har til formål at sikre, at den Dataansvarlige og Databehandleren overholder den til enhver tid gældende persondataretlige regulering.

Omfang:
----------
Databehandleren bemyndiges til at hoste de af den Dataansvarlige oprettede data. Databehandleren foretager ikke databehandling af persondata. Disse anvendes alene som generelle adresse- og brugerdata.
Databehandleren må ikke videregive data, herunder persondata af nogen art til trediemand.
Den Dataansvarlige er ansvarlig for de inddaterede data, og Databehandleren kan ikke gøres ansvarlig for disse.

Alle data skal behandles fortroligt af Databehandleren.

Varighed:
-----------
Databehandleraftalen gælder så længe den Dataansvarlige opretholder en aktiv StorePlanner konto. Ved ophør kan den Dataansvarlige anmode om at alle den Dataansvarliges data slettes fra StorePlanner.

Databehandlerens forpligtelser:
------------------------------------

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
--------------------------------------------------------------
Databehandleren har ansvaret for at gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Databehandleren gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at Databehandlerens behandling af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondataretlige regulering.

Medarbejderforhold:
----------------------
Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Dokumentation for overholdelse af forpligtelser:
-----------------------------------------------------
Databehandleren skal på skriftlig anmodning dokumentere overfor den Dataansvarlige, at Databehandleren:
a) overholder sine forpligtelser efter denne Databehandleraftale og Instruksen.
b) overholder bestemmelserne i den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, for så vidt angår de personoplysninger, som behandles på den Dataansvarliges vegne.

Databehandlerens dokumentation heraf skal ske inden for rimelig tid.

Sikkerhedsbrud:
------------------
Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for den Dataansvarlige .
Sikkerhedsbrud skal meddeles til den Dataansvarlige uden unødig forsinkelse.

Persondata i StorePlanner:
------------------------------
Persondata i StorePlanner kan anvendes til følgende formål:
Almindelige adressedata
Medarbejderdata
Leverandørdata


Den Dataansvarliges forpligtelser:
--------------------------------------
Ansvar for inddatering af data – herunder persondata påhviler alene den Dataansvarlige.

Systemet anvender ikke personfølsomme data som CPR-numre, politiske-, religiøse tilknytningsforhold, betalingskortdata eller tilsvarende følsomme personoplysninger, og det anbefales, at sådanne data ikke oprettes i systemet.

Det påhviler det den Dataansvarlige at fjerne en medarbejdes adgang til systemet, så snart medarbejderen ikke længere er ansat hos den Dataansvarlige.

Teknisk dataadgang og -behandling:
----------------------------------------
Data opbevares og behandles i et FileMaker databasesystem. Den Dataansvarlige har adgang til systemet gennem et login der giver mulighed for at se og behandle data. Adgang til data kan foretages fra FileMaker Pro app på Mac og PC, fra iPhone, iPad og via internetbrowser.

Medarbejdere med adgang til persondata ud over almindelige adresseoplysninger bør af den Dataansvarlige instrueres Persondataforordningens rammer for behandling af persondata.

Har den Dataansvarlige har mulighed for at udtrække data til eksternt brug, påhviler ansvaret for brug og håndtering af disse data alene den Dataansvarlige.

Der anvendes ikke eksterne databehandlere i StorePlanner systemet, og der er ikke adgang til systemet fra eksterne trediepartsapplikationer.

Udlevering af information om dataopbevaring:
---------------------------------------------------
I henhold til persondataforordningen skal en person på given anmodning kunne få oplyst, hvilke personlige data, der opbevares på personen.

Har den Dataansvarlige behov for at få Databehandleren til at bistå med at udlevere disse oplysninger, afregnes dette efter medgået tid til fremskaftning af data fra Databehandleren og til den Dataansvarlige.

Aftaleaccept:
--------------
Denne aftale er elektronisk tiltrådt af begge parter ved kundens markering af accept på oprettelsesformular.

____________________________________
Redigeringsdato: 13/03/2020


StorePlanner er en del af TeamPlanner konceptet, der drives og udvikles af Domestic Interactive aps · Tel.: +45 70201727 · CVR-nr. DK-25093682 · Danmark